0 items - 0

Loading..

Privacy beleid Artiplant

Artiplant respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen.

Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u vragen heeft met betrekking tot dit privacy beleid, stuur dan een e-mail naar info@artiplant.com

Welke gegevens verzamelen we en hoe worden de gegevens gebruikt?
Wanneer u onze website gebruikt, kan u gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. Om van sommige van onze diensten en producten gebruik te kunnen maken, is het echter noodzakelijk om een beperkt aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden door ons in eerste instantie gebruikt om ervoor te zorgen dat gevraagde diensten en producten geleverd kunnen worden. Verder worden ze gebruikt om u op verzoek informatie toe te sturen, voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en), om contact met u te onderhouden en om u te informeren omtrent ontwikkelingen.
Wij hebben bijvoorbeeld uw contactgegevens nodig om bestelde producten te kunnen leveren. Derde partijen (zoals bijv. transportbedrijf) zullen deze gegevens niet met derden delen en alleen gebruiken om de aflevering van uw order goed uit te voeren.

De gegevens die wij over u verzamelen zijn: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen, om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan. Verder zijn deze gegevens nodig om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de sites en om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen ons bedrijf.
De gegevens worden in het kader van onze garantievoorwaarden 10 jaar bewaard en worden daarna automatisch verwijderd.

Het combineren van persoonlijke gegevens
Artiplant kan persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, combineren met persoonlijke gegevens die u ons via andere media heeft verstrekt, zoals wanneer u telefonisch contact met ons opneemt. Artiplant kan persoonlijke gegevens die u ons online verstrekt, combineren met onze offline gegevens.
Overdracht van persoonlijke gegevens tussen verschillende rechtsgebieden
Artiplant slaat gegevens op beveiligde servers in landen binnen de Europese Economische Ruimte.
Uw rechten
Conform de lokale wetgeving, kunt u te allen tijde toegang verzoeken tot de gegevens die wij over u verzamelen. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens. Indien u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kan dit betekenen dat wij u onze diensten niet langer kunnen aanbieden.
Indien u vindt dat de verwerking van Persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie (Autoriteit Persoonsgegevens), in het bijzonder in de lidstaat waar de vermeende inbreuk op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ontstaan.

Eigendomsrechten
Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de website en de onderliggende databases bij Artiplant. Uw persoonlijke gegevens blijven uw eigendom, waar u de zeggenschap over blijft houden.
Artiplant geeft u het recht de website en de hierin opgeslagen gegevens te raadplegen en kopieën van deze gegevens te maken voor persoonlijk gebruik, door deze gegevens bijvoorbeeld te printen (print screen) of op te slaan. Elk ander gebruik van de websites of de gegevens, zoals bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de websites in een externe website of het creëren van links, hyperlinks of deeplinks tussen elke andere website, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Artiplant.
Cookies
Artiplant gebruikt geen cookies om informatie in te winnen over uw gebruik van de websites.
Updates
Artiplant behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder kennisgeving wijzigingen en/of updates aan te brengen met betrekking tot de informatie, producten en diensten die in dit document vermeld zijn.
Veiligheid
Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s naar behoren beschermd. Wij maken gebruik van managementprocedures om de informatie juist, actueel en compleet te houden en om te voorkomen dat onbevoegde personen van zowel binnen als buiten onze organisatie bij uw persoonlijke gegevens kunnen komen. Dit omvat ook, maar is niet beperkt tot, versleuteling van verbindingen en inhoud.
Hoewel Artiplant alle persoonlijke gegevens beveiligt, raden wij u aan om voorzichtigheid te betrachten wanneer u persoonlijke gegevens over het Internet verstuurt.
Service updates en overige informatie
Als u een klant of potentiële klant bent van Artiplant, kunnen wij u informatie toesturen, of op andere wijze contact met u opnemen, met betrekking tot prijzen, nieuwe producten en productinformatie in de vorm van een elektronische nieuwsbrief of anderszins. U kunt zich ook voor deze berichten afmelden. In dat geval loopt u echter de kans dat u belangrijke informatie met betrekking tot Artiplant en andere diensten die u gebruikt, misloopt.
Nietigverklaring voorwaarden
In het geval dat de voorwaarden van dit privacy beleid gedeeltelijk nietig verklaard worden, blijven partijen gehouden aan het resterende deel. Partijen zullen de ongeldige delen vervangen door geldige bepalingen die, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden, rechtskracht hebben en die vergelijkbaar zijn of zoveel mogelijk aansluiten bij het nietige deel.
Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid
Krachtens de geldende wetgeving, is op deze voorwaarden uitsluitend het huidig Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden, zullen door een bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.
Wijzigingen privacybeleid
Artiplant behoudt zich het recht voor om wijzigingen en/of updates in dit privacy beleid aan te brengen als gevolg van technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en voor een goede bedrijfsvoering.
Indien Artiplant de privacy procedures en de technische procedures (zoals bijvoorbeeld het gebruik van cookies) aanpast, dan zullen de wijzigingen in een geactualiseerde versie worden opgenomen en zullen we u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen door de ingangsdatum bovenaan dit privacy beleid aan te passen.
Hoe kan ik contact opnemen met Artiplant?
Indien u vragen heeft omtrent de toegang tot en het gebruik, wijzigen, of verwijderen van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft of indien u geen verdere mededelingen van Artiplant meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@artiplant.com

Zorg ervoor dat u in al uw communicatie met Artiplant uw e-mailadres en een uitgebreide toelichting met betrekking tot uw verzoek vermeldt. Indien u persoonlijke gegevens wilt verwijderen, aanpassen of corrigeren en u neemt contact met ons op via e-mail, vermeld dan ‘Verzoek tot verwijdering’ of ‘Verzoek tot aanpassing/correctie’, naargelang het geval, in de onderw